ОБЯВА свободно работно място на длъжността „Медицинска сестра” в ДГ ”Радост”с. Стряма

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

·        Завършено висше медицинско образование

·        Да притежава добри комуникативни умения

·        Да притежава компютърна грамотност

·        Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност

·        Професионалния опит ще се счита за предимство

 

 

2. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:

·        Заявление

·        Автобиография

·        Ксерокопие на дипломата за завършено образование

·        Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит

 

Приемане на документи в сградата на Община Раковски, етаж 2, стая № 1 – отдел

„Човешки ресурси” в срок до 16:30 на 08.06.2018 г.

 

        Изборът на кандидати ще се стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрените  по документи кандидати.

 

        Информация относно датата и часа за провеждане на събеседване ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

 

      За  допълнителна информация:

телефон за контакти:03151/2346

или на място в Община Раковски

гр. Раковски пл. България № 1