ОБЯВА

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ОБЯВА

Сдружение „Местна Инициативна Група – Раковски“

кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР

мярка „МПО2/ИП4 – НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ“

от стратегията за ВОМР на МИГ Раковски посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001-2.031-„МИГ Раковски-МПО2/ИП4 – НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Повишаване на чувствителността на обществеността и на местните предприемачи относно възможностите на социалната икономика и нейната полезност за уязвимите групи от територията.

 • Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия – нови и съществуващи – насочена към хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, инвестиционен приоритет 4. „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”, Специфична цел 1: Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на Община Раковски.

Кой може да кандидатства:

 • Социални предприятия;

 • Работодатели;

 • Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания;

 • Неправителствени организации;

 • Община Раковски;

 • Доставчици на социални услуги.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

 1. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

 2. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

 3. Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие.

 4. Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия и кооперациите на хора с увреждания чрез предоставяне на обучения.

 5. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца.

 6. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги.

 7. Социален маркетинг, създаване на партньорства и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 195 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.mig-rakovski.eu и https://umis2020.government.bg.

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 12.10.2018 г., 17:30 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения /при неусвоен бюджет след първия прием/: 12.02.2019 г.,17:30 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.