Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ подписа своя първи договор по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за „Закупуване на оборудване за кравеферма“

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

 

На 01.10.2020 г., Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, г-н Христо Енков и Неделчо Петров Бойчев, представляващ ПЗК „Съгласие“, с. Чоба, подписаха тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен от СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ проект на ПЗК „Съгласие“ за „Закупуване на оборудване за кравеферма“. Стойността на одобрените разходи по проекта е 191 100,00 лв., а одобрената субсидия е на стойност 95 550,00 лв. Проектът предвижда закупуване на оборудване, свързано с доенето на животните, което значително ще подобри и улесни процеса по обслужването на животните в кравефермата.

Екипът на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ пожелава на ПЗК „Съгласие“ успешна реализация на проектните дейности.