МИГ-Раковски е готова със Стратегията за водено от общностите местно развитие

МИГ-Раковски е готова със Стратегията за водено от общностите местно развитие

На 31 май 2016 г. е внесена в Министерство на земеделието и храните разработената от екипа Стратегия за водено от общностите местно развитие. Тя е многофондова – включва средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския социален фонд на обща стойност 4 420 108 лв. Целта на МИГ Раковски е да се погрижи комплексно за територията, така че едновременно да бъде в помощ на местните предприемачи, но и да подобри качеството на живот като обърне внимание на възможно най-много други сфери – социална, образователна и културна.

„Процесът по разработване на Стратегията на МИГ-Раковски продължи над 6 месеца, през които проучихме в детайли интересите на всички заинтересовани, които мога да получат финансиране. Имаме всички шансове да бъдем одобрени, тъй като сме се постарали да получим максимален брой точки по всички критерии за оценка. Стратегията съдържа и иновативни елементи, които ще обогатят в голяма степен посоките на развитие в територията“ коментира председателят на УС Георги Лесов.

И през този програмен период МИГ-Раковски залага на нетрадиционни мерки, като специално разработената  мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“. Според Мария Гиева, изпълнителен директор „тази мярка ще даде възможност на местните бенефициенти да подходят нетрадиционно при съхраняването и съживяването на местното материално и нематериално културно наследство“.

Очаква се одобрението на стратегиите да приключи в края на м. август тази година, след което МИГ-Раковски ще стартира прием на проекти по всички мерки.