Подписан е договор по проект за „Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността“ по Стратегията на МИГ Раковски

 

На 14.10.2020 г. Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Тресия Путиядат – Председател на Девическо монашеско общество „Францисканки мисионерки на Пресветото сърце Исусово“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.089 „МИГ Раковски – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Субсидията е 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 390 966,38 лв. и се предоставя за реализирането на проект „Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността“.

Предвижда се създаване на Център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността, в който ще се предоставя подкрепа за индивидуално развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на 50 лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на възрастни в риск, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Потребителите на центъра ще могат да се възползват от разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, обучение за водене на самостоятелен начин на живот, подобряване на достъпа да здравеопазване, промоция на здравето и социално включване, чрез предоставяне на здравно-консултативни съвети.

Ще бъде извършен подбор и ще бъде нает на специализиран персонал за работа в центъра – социални работници, сътрудник социални дейности за работа с лица с увреждания, медицинска сестра и шофьор. В зависимост от установените потребности, почасово ще бъдат наети специалисти като рехабилитатор, психолог, логопед и педагог.

За нуждите не центъра ще бъде оборудвано помещение за рехабилитация с велоергометър, шведска стена, дюшеци, медицински топки и медицинска кушетка, а за провеждане на дейностите през топлите месеци в годината се предвижда изработване и монтаж на голяма беседка с маси и места за сядане.

Предвижда се провеждане на здравни беседи и консултации, провеждане на информационни кампании, на които ще бъдат поканени медицински специалисти като: кардиолог, ендокринолог, невролог, организиране на местни социални дейности за социално включване: обучения в умения за самостоятелен живот, създаване на условия за социални контакти, различни изяви и възстановителни дейности, организиране на срещи, концерти, екскурзии, изработване на различни изделия – като плетива и сувенири, които ще бъдат дарявани на Центрове за деца и възрастни.

Срокът за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца, като се предвижда

да се стартира с подбор на персонала и на потребителите на услугите, както и с рехабилитация на помещенията на центъра, така че да бъдат пригодени за нуждите на ползвателите.

            Целият екип на МИГ Раковски желае успех в това важно за общността начинание като и за в бъдеще ще оказва необходимата методическа помощ за успешното реализиране на проектните дейности.