Отзвук от срещата на тема „Инструменти за развитие на местните инициативни групи, местните общности и територии“

Мария Гиева и Веселина Канева от МИГ Раковски взеха участие в среща на тема „Инструменти за развитие на местните инициативни групи, местните общности и територии“. Основната цел на срещата бе да се обмени опит по разработване на проекти за стимулиране на предприемачеството сред младите хора в селските райони, разнообразяване на земеделските дейности и иновативни проекти за повишаване на качеството  на живот на село, опазване на традициите, културно-историческото наследство и популяризиране на местните продукти. В близките месеци се очаква да се отвори прием по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и МИГ Раковски е в процес на търсене на партньори от местни инициативни групи от Франция, Италия или Испания.

Алберто Касория и Анджела Лопоркио представиха дейността на МИГ „GAL MERIDAUNIA” от Италия, която изпълнява стратегия за 22 милиона евро и включва 3 общини. Силно впечатление направи мотивацията за работа за развитие на селския район. „Най-важното е да се промени мисленето на хората от територията, за да се подобри качеството на живот. Проблемът не е само в намирането на пари, а съзнанието на хората. Мисленето трябва да е в посока на иновативност“ сподели президента на МИГ „GAL MERIDAUNIA”.