„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020

 

 

 

Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020

Изпълнителният директор на МИГ Раковски – Мария Гиева и Ръководителят на УО на ПРСР – Георги Събев подписаха Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Помощ за подготвителни дейности за изготвяне на Стратегия за ВОМР на МИГ Раковски“ на стойност 43 228,89 лева.

Проектното предложение включва следните дейности:

  • Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР – ще бъдат проведени 3 работни и 3 информационни срещи със заинтересованите страни, а в рамките на 12 публикации в местни медии ще бъде предоставяна информация на местната общност за развитието на проектните дейности;

  • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни – предвижда се провеждане на 3 еднодневни обучения за екипа на МИГ и местни лидери от територията на Община Раковски;

  • Проучвания и анализи на територията – ще бъдат направени по едно проучване и един анализ на територията на МИГ Раковски, които да послужат за основа за разработване на новата Стратегия за водено от общностите местно развитие за следващия програмен период;

  • Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията – включва извършването на експертна работа, свързана с подготовка, консултиране и разработване на Стратегията, както и провеждане на 3 срещи за обществено обсъждане и консултиране с местната общност.;

  • Координация на изпълнението на подготвителните дейности – включва оперативни разходи, закупуване на офис техника и оборудване и координация на проектните дейности.

Срокът за изпълнение на проектните дейности е до 6 месеца от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 30 септември 2023 г., а основната цел е разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Раковски за програмен период 2023-2027 г.