МИГ РАКОВСКИ ПОДГОТВЯ ИДЕИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПУБЛИЧНИТЕ МЕРКИ ОТ ПРСР 2014 – 2020

 

 

 

На 7 и 8-ми декември в заседателната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1908“, в гр. Раковски екипът на МИГ Раковски проведе обучение на тема: „Подготовка и разработване на проекти по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” и 21 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от стратегията за ВОМР“. От  участниците – представители на нестопанския сектор се очаква да разработят проекти по тези мерки в резултат на представените идеи и знания.

Предвид характеристиката на целевата група, целите на обучението бяха насочени към изграждане на базови знания чрез:

  • Запознаване с мярка 7.2 и 21 от стратегията на МИГ Раковски;
  • Запознаване с основните фази на цикъла на управление на проекти;
  • Мотивиране на интереса на участниците към процеса на идентифициране и разработване на проекти
  • Запознаване с основни понятия и базисни методи, необходими при идентифициране и разработване на проект (проблеми и потребности, целеви групи, общи и специфични цели, дейности, резултати, и т.н.);

На следващ етап бяха представени основните фази на цикъла на управление на проекти с акцент на фазата „Планиране, етапи в подготовката на проект, включително създаване на екип“.

Бяха представени основните фази на планиране и изпълнение на проект: анализ на проблема чрез метода на мозъчна атака за съставяне и анализиране на „Дървото на проблемите”. Чрез това упражнение участниците сами дефинираха и приоритизираха проблемни области, тематично свързани свързани с културното наследство на територията.

В хода на проведената дискусия и след обсъждане на различни предложения на работните групи, бяха формулирани две идеи: „Храни на етностите. Календар на храните“ и  „От извора – приказен театър на етносите“ .

Участниците са мотивирани да участват в разработване на проекти по мярката, обсъжданията по време на обучението показват, че Мярка 21 е релевантна за местната общност. За краткото време участниците успяха да дефинират проектни идеи, които могат да се превърнат в успешни проекти за популяризиране на културното наследство.