УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ С ПРОМЕНИ ПРЕДВИДЕНИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

От МОН съобщиха, че новата учебна година ще стартира с промените, които предвижда приетия (ЗПУО), а именно с нови наредби, програми и нов учебен план за учениците в 1 и 5 клас. Настъпва промяна в оценяването на ученици, които сега ще са 1-ви и 5-ти клас и в графика на учебното време.
Децата от 1 и 4 клас ще учат до 31 май 2017 година. Четвъртокласниците ще завършват с национално външно оценяване по четири предмета.

През новата учебна година учениците от 1 и 5 клас ще работят по същите учебници действащи до сега, като се предвижда промяна само за учебника по история и цивилизация за 5 клас.
Обучението за седмокласниците ще продължи до 15 юни 2017 година и ще приключи с 3 национални външни оценявания, съотвено по български език и литература, математика и чужд език. Оценяването на тези изпити ще бъде с точки, спрямо които всеки ученик ще намери своето място в различните типове гимназиии. За 7 клас предстои и компенсиране на пропуснатиш материал по различните учебни предмети по един от предложените 3 варианта: чрез ЗИП, СИП или чрез преструктуриране на учебното съдъжание.

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза в сила само за тези от тях, които през 2016/2017 година ще бъдат в 1 и 5 клас. В 1 клас оценяването е с качествени оценки, а за 5 клас се предвижда броя на текущите оценки да зависи от броя на броя на часовете по определен предмет през седмицата.
От 5 до 12 клас оценяването ще бъде с количествен и качествен показател. Ще се правят класни работи по български език и литература, математика и чужд език. Повтаряне след 5 клас ще има при оценка „слаб 2“.

През предстоящата учебна година влизат в сила и други наредби, като Наредба за организацията на дейностите в училищното образование, Наредба за информацията и документите, Наредбата за приобщаващо образование.

От учебната 2016/2017 година ще стартира създаването на професионално портфолио от всеки учител, в което ще се отразява образователна и квалификационна степен, професионална квалификацикация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Стартира и процедура по създаването на иновативни училища и паралелки.
От 15 септември стартира и обучение по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование с всички изписани теми в наредбата за часа на класа.

Влиза в сила и Стандартът на детските градини, който налага актуализация на стратегията и разработване на програмна схема за детските заведения.