„Местна инициативна група Раковски“ подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

 

 

 

На 06.07.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор на сдружението, подписаха четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 223 997 лв. се предоставя за реализирането на проект „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски” на кандидата Община Раковски.

            Проектното предложение включва обхвата на Централен площад в село Белозем – 2430 кв.м. и ще бъде реализиран на два етапа:

  • Строително-монтажни работи, включващи цялостна подмяна на настилките, реконструиране на декоративната растителност и изграждане на места за сядане;
  • Доставка и монтаж на оборудване: кошчета за смет, пейки, монтиране на антипаркинг елементи и стойки за велосипеди, паркова чешма, осветителни тела и прожектори.

Реализирането на проектното предложение ще доведе до подобряване на достъпа на жителите на село Белозем и на община Раковски до благоустроена, достъпна и привлекателна градска среда. Проектът чувствително ще повлияе и върху качеството на живот, увеличавайки комфорта на живущите и на посетителите на населеното място, ще се създадат условия за хармонично и устойчиво развитие на територията.

Това е четвъртият подписан договор по процедурата като в края на месец юни бяха подписани още три проектни предложения с Община Раковски за облагородяване и озеленяване на паркове и градинки на обща стойност 524 072,59 лв.