Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S3 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S3 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Със Заповед № 03-РД/984 на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ беше одобрена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S3 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

В рамките на трети краен срок за кандидатстване по процедурата, финансирана по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., има постъпили общо 3 проектни предложения, едното от който е отхвърлено на етап оценка на административно съответствие и допустимост. С един от бенефициентите предстои да бъде сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект за изграждане на модерен цех за сладкарски и тестени изделия, чиято безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 297,75 лв. (50 % от общите допустими разходи). Другото проектно предложение, което очаква оценката на Държавен фонд „Земеделие“, включва инвестиция за закупуване на оборудване за нуждите на „В-А Комерс” ООД, чиято дейност се състои в продажба на строителни материали от склад. Общата стойност на този проект възлиза на 165 574,40 лв., като безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатства бенефициентът, е 124 180,81 лв. (75 % от общите допустими разходи).