Председателят на Общински съвет Раковски – Рангел Матански взе участие в онлайн среща с Министерството на околната среда и водите

Председателят на Общински съвет Раковски – Рангел Матански, в качеството си на Зам. Председател на Постоянна комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към НСОРБ, взе участие в онлайн среща с МОСВ. Относно бъдещата Програма за изграждане /реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи и ГПСОВ за агломерациите между 2 000 и 10 000 еквивалентни жители, част от План за възстановяване и устойчивост на Република България. По време на нейното провеждане, г-н Матански направи предложение на първи прием на проекти, да могат да участват всички населени места с еквивалентни жители от 2 000 до 10 000, а не както в момента е предвидено от 5 000 до 10 000. Направеното по този начин предложение изключва села като Белозем и Стряма, които са на границата под 5 000 еквивалентни жители. В случая водеща трябва да бъде проектната готовност, етап на изпълнение и в крайна сметка бързия ефект върху гражданите и околната среда.