Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.034 „МИГ РАКОВСКИ 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-199/ 29.11.2016 г., МИГ-Раковски публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.034 „МИГ РАКОВСКИ 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Раковски.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от СВОМР на МИГ-Раковски е от 25.07.2018 г. до 01.08.2018 г. , 17:00 часа.

Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на email: mig.rakovski@gmail.com или на адрес: гр. Раковски, пл. „България“ № 5. 

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Проект на документация по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.034 „МИГ РАКОВСКИ 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“:

1. Проект на Обява;

2. Проект на Условия за кандидатстване;

3. Проект на Документи за кандидатстване;

4. Проект на Документи за информация;

5. Документи към договор.

Условия за кандидатстване по м.21-МИГ Раковски

Приложение № 11- Критерии за АСД, 21 Приложение № 12.1 – Работен лист Критерии за финансова оценка, 21 Приложение № 12_Критерии и методика за техническа и финансова оценка на проектни предложения Приложение № 13 – Указания за попълване формуляр за кандидатстване Приложение № 14 – Списък референтни разходи