УЧАСТИЕ НА МИГ РАКОВСКИ В РАБОТНА СРЕЩА – СЕМИНАР НА ТЕМА: „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД МИГ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ СТРАТЕГИИ“

 

 

На 18 и 19 декември, екипът на „МИГ-Раковски“ – Мария Гиева, изпълнителен директор и експертите Мануела Белчева и Веселина Канева взеха участие в работна среща-семинар, организирана по инициатива на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ съвместно с Министерство на земеделието, храните и горите в гр. Поморие. На събитието взеха участие представители на местни инициативни групи от цяла България, както и на управляващия орган на Програма за развитие на селските райони.

Програма „ЛИДЕР“ (Водено от общностите местно развитие) мобилизира екипите на Местните инициативни групи да създават предпоставки за развитие на селските райони и за превръщането им в добро място за живеене. В тази връзка за срещата бяха дискутирани теми по изпълнение на споразуменията за СВОМР на МИГ – мярка 19.2 от ПРСР 2014-2020г.: състояние, предизвикателства и въпроси във връзка с осъществяване на прием на проектни предложения. Друг важен въпрос е финансово обезпечаване на функционирането на МИГ, изпълняващи СВОМР: подмярка 19.4 от ПРСР 2014-2020г.

Първият ден от срещата приключи с рекапитулация на изминалата 2017г. за Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“, на която МИГ Раковски е член и предвидените за 2018 г. дейности. Основен акцент в презентацията на Председателя на УС – г-жа Нели Кадиева бе приемането на асоциацията за асоцииран член на Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони – ЕЛАРД.

Във втория ден бяха дискутирани специфични за стратегиите казуси, възникнали в процеса на работа.  Семинатър приключи с решение да бъде изготвено официално писмо до ДФЗ с въпроси и препоръки относно отчитане на дейността на местните инициативни групи при изпълнение на стратегиите.

Очаква се приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони да стартира в началото на 2018 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020.