За вас работодатели!

Агенция по заетостта
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” РАКОВСКИ
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. Юни 2016 г., както следва:
Насърчителни мерки за заетост и обучение ДБТ Раковски
средства в лв.
Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 4 876лв.
Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст и осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник(чл 41а от ЗНЗ)-3 101лв.
Работодателите могат да получат допълнителна информация и подадат заявки за свободни работни места в 7-дневен срок до: 20.06.2016г. /включително/ на следният адрес.
Дирекция „Бюро по труда“ гр. Раковски, бул.“Г. Раковски“ №108А;
Тел за контакти: 03151/46-93 Галина Бъмбина
0882825150 – Димо Кирев