Подписан договор по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Подписан договор по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.156-S2 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

На 01.11.2023 г., между страните Държавен фонд „Земеделие“, Местна инициативна група Раковски и „Конпакс“ ЕООД бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на втори срок на прием по процедура BG06RDNP001-19.156 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 91 650.00 лв. (50 % от общата стойност на проекта 183 300 лв.) се предоставя за реализирането на проект „Модернизиране на цех за сладкарска промишленост на „Конпакс“ ЕООД, гр. Раковски“. Фирма „КОНПАКС” ЕООД произвежда сладка, конфитюри и мармалади основно в големи разфасовки като суровина за производството на сладкарски изделия. В резултат от запитвания за доставка на шоколадов кувертюр в големи разфасовки за предприятия за сладкарски изделия, фирмата закупува оборудване и през 2023 г. започва производство на шоколадов кувертюр. С настоящия проект се добавя нов продукт в гамата на полуфабрикати за сладкарска промишленост – маслен крем и се закупува още оборудване за дейността на цеха за изделия за сладкарската промишленост – бр. апарат за индукционно запечатване UNIPAK IH2000 с индуктор за високи капачки за шоколадови заливки и маслени кремове и 4 бр. полуавтоматична пълначна машина за различни видове течни шоколадови заливки и маслени кремообразни продукти. С реализацията на проекта ще се разкрие и едно ново работно място.